MOU’s

/MOU’s
MOU’s 2018-12-10T10:01:24+00:00

We have MOU’s with the following colleges & Industries:

  1. Bharati Vidyapeeth’s College of Pharmacy, sector-8, C.B.D. Navi-Mumbai.
  1. Clingo-vigilance, Thane.
  1. V-Ensure, Sector-20, Kharghar, Navi Mumbai.
  1. Reliable Analytical Laboratories Pvt.Ltd, Manpada, Thane.
  1. Dr.Ayushi Mogra, SU-RAJ ECYCLES & BIKES Pvt.Ltd., Mumbai.
  1. Sandu Pharmaceuticals Ltd., Sandu Nagar, D.K.Sandu Marg, Chembur, Mumbai.